ข้อมูลอาคารสถานที่

รายการจำนวนห้อง
1.อาคาร 1  (4  ชั้น)
–  งานพัสดุ1
–  ร้านสวัสดิการ1
–  วิชาเสริมสวย1
–  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์1
–  ห้องตัดผมชาย1
–  ห้องผู้อำนวยการ1
–  ห้องสมุด1
–  วิชาภาษาอังกฤษ1
–  ห้องศูนย์ข้อมูล1
–  วิชาคอมพิวเตอร์3
–  วิชาช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์1
–  ห้องประชุม 1
–  งานเอกสารการพิมพ์1
–  ห้องน้ำชาย2
–  ห้องน้ำหญิง2
2.อาคาร 2  (3  ชั้น)
–  ห้องประชาสัมพันธ์1
–  วิชาอาหาร – ขนม1
–  วิชาเสริมสวย1
– วิชานวดแผนไทย1
–  ห้องอาหารครู – อาจารย์1
–  ห้องธุรการ 1 (การเงิน, บัญชี, บุคลากร, บริหารทั่วไป)1
–  ห้องพยาบาล, ครูเวร1
–  ห้องธุรการ 2 (งานทะเบียน, วัดผลฯ, หลักสูตรการสอน, วิจัย, แผนและงบประมาณ1
–  ห้องสำนักงานประกันคุณภาพภายใน1
–  วิชาคอมพิวเตอร์1
–  วิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย,  ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ1
–  วิชาช่างภาพ1
รายการจำนวนห้อง
2.อาคาร 2  (3  ชั้น) ต่อ
–  วิชาพิมพ์ดีด – คอมพิวเตอร์1
–  วิชางานเพ้นท์มัดย้อมและบาติก1
–  วิชาศิลปกรรม1
–  ห้องน้ำชาย1
–  ห้องน้ำหญิง1
3.อาคาร 3  (6  ชั้น)
–  งานกิจกรรมนักศึกษา1
–  วิชาช่างยนต์1
–  วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน1
–  วิชาจักรยานยนต์1
–  วิชาช่างเครื่องทำความเย็น1
–  วิชาช่างเชื่อมโลหะ1
–  วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1
–  วิชาการเดินสายไฟฟ้า1
–  วิชาควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า1
–  วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1
–  วิชาโหราศาสตร์ , ภาษาจีน1
–  วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1
–  วิชาดิจิตอลเบื้องต้น1
–  วิชาเครื่องขยายเสียง1
–  วิชาช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์1
–  วิชาช่างเสื้อชาย1
–  วิชาสมุนไพรเพื่ออาชีพ1
–  วิชาภาษาจีน1
–  วิชาช่างเสื้อสตรี1
–  วิชาดนตรี2
–  ห้องพักครู6
–  ห้องน้ำชาย4
–  ห้องน้ำหญิง2