วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดรับสมัคร ระบบออนไลน์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ