วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้ออาจารย์นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา


หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเลขานุการ


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)       75 ชม.


ห้องเรียนครูนฤมล

 

อาจารย์สุธี ฉายศิริวัฒนา


หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน   150 ชม.
  
- โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์    150 ชม.
   และงานนำเสนอ


ห้องเรียนครูสุธี

อาจารย์มิ่งขวัญ หาญสุวรรณ


ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce   150 ชม.
  
- คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                               150 ชม.


ห้องเรียนครูมิ่งขวัญ