ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา


หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเลขานุการ


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)       75 ชม.


ห้องเรียนครูนฤมล

 

อาจารย์สุธี ฉายศิริวัฒนา


หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน   150 ชม.
  
- โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างสื่อสิ่งพิมพ์    150 ชม.
   และงานนำเสนอ


ห้องเรียนครูสุธี

อาจารย์พุทธิ ต้อยสำราญ


ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

-ธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต      150 ชม.


ห้องเรียนครูพุทธิิ

 

อาจารย์มิ่งขวัญ หาญสุวรรณ


ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce   150 ชม.
  
- คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                               150 ชม.


ห้องเรียนครูมิ่งขวัญ