วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

 อาจารย์สุนิสา จึงมีผลบุญ


 

หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย             150 ชม.

 


ห้องเรียนครูสุนิสา

อาจารย์กุลวดี ไวสานฑ์สถล


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              150 ชม.

 


ห้องเรียนครูกุลวดี