รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2564 รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

>>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ Online
ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 >>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> หลักสูตรเปิดเพิ่มเติมรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔
รายวิชา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คลิ๊ก

>>> ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔ 
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

>>> สถิติการรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/64  คลิ๊ก