Print
Details: Parent Category: ROOT Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ | Published: 15 April 2020 | Hits: 3661

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แผนกวิชางานสมุนไพร

แผนกวิชาเสริมสวย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาช่างถ่ายภาพ

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาดนตรี