“SAVE ZONE NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2563 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19