ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2/62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

               

     วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เดิมเป็น โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ถนนเชียงใหม่ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี (ขณะนั้น) โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพช่างไม้ให้กับประชาชนเป็นหลัก อาศัยอาคารของวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2461 ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องแถวเรือนไม้ 2 ชั้น 2 หลัง และชั้นเดียว 1 หลัง (ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บค่าเช่าเป็นเงินบำรุงกระแสไฟฟ้าของวัด) เป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2487 คณะสงฆ์วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ได้พิจารณาเห็นว่า การศึกษาของชาติเป็นสิ่งสำคัญควรสนับสนุนและส่งเสริม จึงขออนุญาตให้กรมศาสนาขายห้องแถวดังกล่าวให้แก่โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ

  

     การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ได้รับการยอมรับและความสนใจจากประชาชนมากขึ้น แต่ไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้เนื่องจากพื้นที่คับแคบ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2502

กรมอาชีวศึกษา จึงได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ไปอยู่ที่วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) และ

ใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธารามต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม” (และในปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ 92/2 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร)  ส่วนในสถานที่เดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2502 ให้ดำเนินการสอนด้านการอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาที่เปิดสอน เช่น วิชาช่างอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า โดยกำหนดหลักสูตร 6 เดือน (ใช้เวลาเรียน 180 – 300 ชั่วโมง)

 

   ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2509 กรมอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติเป็น โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรีและเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2511 ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา เพลิงได้เผาไหม้อาคารเรียนซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวจำนวน 2 หลังเสียหาย กรมอาชีวศึกษา

จึงได้ขออนุญาตจากวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยจัดสรรเงินงบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 และ ในปี พ.ศ. 2518 

ก็ได้รับเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นตึก 3 ชั้น อยู่ในพื้นที่ 2 ไร่ครึ่งของวัดทองธรรมชาติ  

  

   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้ปรับมาใช้หลักสูตร 225 ชั่วโมง รายวิชาที่เปิดสอนได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัดให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพมากขึ้น  จึงเห็นสมควรเพิ่มจำนวนโรงเรียนสารพัดช่าง โดยให้มีลักษณะเป็นสาขาของโรงเรียนสารพัดช่างที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง

   

   ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2525 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี จึงได้เปิดสาขา 1 แห่ง คือ โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี สาขาชุมชนคลองเตยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษาและการเคหะแห่งชาติ  ใช้พื้นที่บริเวณใต้อาคารเคหะชุมชนคลองเตย อาคารหมายเลข 15 และ 16  เป็นห้องเรียน และเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 แผนกวิชาที่เปิดทำการสอน ได้แก่ ช่างวิทยุโทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัดเสื้อสตรี และเสริมสวย  แต่ในปัจจุบันได้ปิดทำการแล้ว พร้อมกับส่งคืนทรัพย์สินให้กับการเคหะแห่งชาติ

 

   ในปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี  ได้เปิดสาขาอีก 1 แห่ง คือ สาขาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ โดยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ได้มอบพื้นที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญให้เปิดดำเนินการ โดยปรับปรุงต่อเติมให้เป็นห้องเรียน และเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530 แผนกวิชาที่เปิดทำการสอนได้แก่ ช่างวิทยุ  ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างตัดเสื้อสตรี เสริมสวย และอาหารขนม ในปัจจุบันได้ปิดทำการแล้วเช่นกัน

  

   ในปีงบประมาณ 2531 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 7 ชั้นพร้อมชั้นลอยและดาดฟ้า ใช้ชื่อว่า อาคารพระพุทธชินชาติ มาศธรรมคุณ” 

ต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี เป็น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

   ในปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน กระทั่งปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีก็ได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร สถานที่คับแคบ จำนวนผู้เรียนลดลง รวมถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมรอบๆสถานศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

 

   ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีงานทำ มาเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับตนเองได้ แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ก็ได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร สถานที่คับแคบ รวมทั้งจำนวนผู้เรียนลดลง

 

   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  ได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา มาใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 คือหลักสูตร 150 ชั่วโมง ซึ่งนำมาใช้เป็นบริบทหลักในการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน