สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 16 มกราคม ของทุกปีวันครู กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ