ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รุ่นที่ 4/60 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560