Happy New Year 2019 Thonburi PolyTechnic college ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

>> ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        

>> ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

>> ประเภทวิชาศิลปกรรม

>> ประเภทวิชาคหกรรม

>> ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

**ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศแจ้ง** ให้ท่านรายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประจำแผนกวิชา