ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

     วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เดิมเป็น โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ถนนเชียงใหม่ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี (ขณะนั้น) โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพช่างไม้ให้กับประชาชนเป็นหลัก อาศัยอาคารของวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2461 ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องแถวเรือนไม้ 2 ชั้น 2 หลัง และชั้นเดียว 1 หลัง (ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บค่าเช่าเป็นเงินบำรุงกระแสไฟฟ้าของวัด) เป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2487 คณะสงฆ์วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ได้พิจารณาเห็นว่า การศึกษาของชาติเป็นสิ่งสำคัญควรสนับสนุนและส่งเสริม จึงขออนุญาตให้กรมศาสนาขายห้องแถวดังกล่าวให้แก่โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ
  
     การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ได้รับการยอมรับและความสนใจจากประชาชนมากขึ้น แต่ไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้เนื่องจากพื้นที่คับแคบ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2502
กรมอาชีวศึกษา จึงได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ไปอยู่ที่วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) และ
ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธาราม” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม” (และในปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ 92/2 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร) 
ส่วนในสถานที่เดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น “โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติ” สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2502 ให้ดำเนินการสอนด้านการอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาที่เปิดสอน เช่น วิชาช่างอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า โดยกำหนดหลักสูตร 6 เดือน (ใช้เวลาเรียน 180 – 300 ชั่วโมง)

   ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2509 กรมอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก “โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติ” เป็น “โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี” และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2511 ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา เพลิงได้เผาไหม้อาคารเรียนซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวจำนวน 2 หลังเสียหาย กรมอาชีวศึกษา
จึงได้ขออนุญาตจากวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยจัดสรรเงินงบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 และ ในปี พ.ศ. 2518 
ก็ได้รับเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นตึก 3 ชั้น อยู่ในพื้นที่ 2 ไร่ครึ่งของวัดทองธรรมชาติ  

  
   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้ปรับมาใช้หลักสูตร 225 ชั่วโมง รายวิชาที่เปิดสอนได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัดให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพมากขึ้น  จึงเห็นสมควรเพิ่มจำนวนโรงเรียนสารพัดช่าง โดยให้มีลักษณะเป็นสาขาของโรงเรียนสารพัดช่างที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง
   
   ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2525 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี จึงได้เปิดสาขา 1 แห่ง คือ “โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี สาขาชุมชนคลองเตย” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษาและการเคหะแห่งชาติ  ใช้พื้นที่บริเวณใต้อาคารเคหะชุมชนคลองเตย อาคารหมายเลข 15 และ 16  เป็นห้องเรียน และเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 แผนกวิชาที่เปิดทำการสอน ได้แก่ ช่างวิทยุโทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัดเสื้อสตรี และเสริมสวย  แต่ในปัจจุบันได้ปิดทำการแล้ว พร้อมกับส่งคืนทรัพย์สินให้กับการเคหะแห่งชาติ

   ในปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี  ได้เปิดสาขาอีก 1 แห่ง คือ สาขาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ โดยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ได้มอบพื้นที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญให้เปิดดำเนินการ โดยปรับปรุงต่อเติมให้เป็นห้องเรียน และเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530 แผนกวิชาที่เปิดทำการสอนได้แก่ ช่างวิทยุ  ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างตัดเสื้อสตรี เสริมสวย และอาหาร–ขนม ในปัจจุบันได้ปิดทำการแล้วเช่นกัน
  
   ในปีงบประมาณ 2531 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 7 ชั้นพร้อมชั้นลอยและดาดฟ้า ใช้ชื่อว่า “อาคารพระพุทธชินชาติ มาศธรรมคุณ” 
ต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี เป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี” สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   ในปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน กระทั่งปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีก็ได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร สถานที่คับแคบ จำนวนผู้เรียนลดลง รวมถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมรอบๆสถานศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

   ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีงานทำ มาเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับตนเองได้ แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ก็ได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร สถานที่คับแคบ รวมทั้งจำนวนผู้เรียนลดลง

   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  ได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา มาใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 คือหลักสูตร 150 ชั่วโมง ซึ่งนำมาใช้เป็นบริบทหลักในการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ   เสริมรายได้  โดยเน้นการปฏิบัติจริง  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
สังคมและสถานประกอบการ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  เพียงพอ
ในการดำรงชีพร่วมกับผู้อื่น สังคม และสถานประกอบการอย่างมีความสุข

 

 

พันธกิจ



1. จัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของชุมชนสังคมและสถานประกอบการ
2. ให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ
4. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา

   วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สังกัดอาชีวศึกษามหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขที่ 159 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขโทรศัพท์  02 – 437 – 5371 , 02 – 438 – 1133 , 02 – 437 – 5512
หมายเลขโทรสาร 02 – 437 – 5371 , 02 – 438 – 1133 , 02 – 437 – 5512 ต่อ 128 


Website : www.tpc.ac.th  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แผนที่ :

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

หลักสูตร

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม


1. สาขาวิชาช่างยนต์
   -ช่างจักรยานยนต์
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
   -ช่างไฟฟ้ารถยนต์
   -ช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด
2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   -ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม 1
   -ช่างประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
   -ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
   -ช่างเชื่อมโลหะทั่วไป
3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
   -ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   -ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   -ช่างติดตั้งระบบ MATV , CATV
   -ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
   -ช่างซ่อมสวิตช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
   -ช่างประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   -อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
   -ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง
   -ช่างดิจิตอลเบื้องต้น
   -ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
   -ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
5. สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
   -ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
   -ช่างเครื่องปรับอากาศ

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม


6. สาขาวิชาเลขานุการ
   -พิมพ์ดีด – คอมพิวเตอร์
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   -Internet  เบื้องต้น
   -การสร้าง Home Page
   -โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิค (PhotoShop)
   -การสร้างงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม ProShowGold
   -การใช้โปรแกรม Ms-Window,Ms-Word,Ms-Exce
   -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
   -การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

 

ประเภทวิชาสามัญ


8. สาขาวิชาสามัญ
   -ภูมิโหราศาสตร์ การดูฮวงจุ้ยชัยภูมิภายใน – ภายนอก
   -ภูมิโหราศาสตร์ การดูดวงชะตา – ฤกษ์ยาม
   -ภาษาจีนเบื้องต้น
   -การสนทนาภาษาอังกฤษ
   -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
   -สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ
   -สปาไทยเพื่องานอาชีพและความงาม

 

ประเภทวิชาคหกรรม


9. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
   -เสื้อสมัยนิยม
   -ชุดติดกัน
   -กระโปรงสมัยนิยม
   -กางเกงสตรี
   -การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น
   -การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อคอไม่มีปก
   -เสื้อผ้าชายเบื้องต้น
   -กางเกงชายสมัยนิยม 1
10. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   -อาหารประจำภาค
   -อาหารว่างไทย
   -อาหารฝรั่ง
   -พาย - เพรสตรี้
   -เค้ก
   -การแต่งหน้าเค้ก
   -อาหารนานาชาติ
   -อาหารไทย
   -ขนมอบ
11. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
   -การทำสปาเส้นผม
   -การเปลี่ยนสีผม 
   -การแต่งเล็บ
   -การสระผม – เซทผม
   -การซอยผม – การดัดผม
   -การนวดแผนไทยแบบราชสำนัก
   -การนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์
   -การตัดผมชาย
   -ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม
   -การจัดดอกไม้แบบสากล

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม


12. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
   -การวาดเขียนพื้นฐาน
13. สาขาวิชาหัตถกรรม
   -ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยคริสตัล
   -งานร้อยลูกปัดและคริสตัลเป็นเครื่องประดับ
   -งานร้อยลูกปัดและคริสตัลเป็นตัวสัตว์
   -งานเพ้นท์ผ้าบาติกและมัดย้อม
   -การประดิษฐ์กล่องด้วยผ้า
   -การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
14. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
   -การถ่ายภาพโฆษณาเบื้องต้น
   -คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ
   -การถ่ายภาพบุคคล
15. สาขาวิชาดนตรี
   -ทฤษฎีดนตรีสากล
   -ทฤษฎีดนตรีสากล (ระบบออนไลน์)
   -คีย์บอร์ด
   -กีต้าร์
   -การลีลาศเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่รอง

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้ดำเนินโครงการอาชีวะศึกษาบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน พื้นที่ชุมชนวัดบางไส้ไก่และชุมชนวัดอัมพวา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-15 พ.ย. 2558  คลิก

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้รับเกียรติจากท่านศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าเยี่ยมชมการเรียนฝึกทักษะอาชีพ ในวันที่ 10 พ.ย. 2558  คลิก

     

     วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีดำเนินการแข่งขันร้องเพลง การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R
และการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R เพื่อคัดเลือกตัวแทนในอาชีวศึกษามหานคร
ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสรพัดช่างธนบุรี  คลิก

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้ดำเนินโครงการอาชีวะศึกษาบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 
พื้นที่ชุมชนวัดใหม่ยายแป้นและชุมชนวัดอัมพวา ในวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. 2558  คลิก

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้ดำเนินโครงการอาชีวะศึกษาบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 
พื้นที่ชุมชนวัดใหม่ยายแป้นและชุมชนวัดอัมพวา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7-8 พ.ย. 2558  คลิก

นายสมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 07.30-09.00 น.
ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร คลิก

นายสมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม" ครั้งที่ 17 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   คลิก


การปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2558  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 คลิก


 

 

 

เปิดบ้าน...สารพัดช่างธนบุรี สาธิตหลากหลายอาชีพ  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2558 คลิก


 

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ วัดทองธรรมชาติคลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองธรรมชาติร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 - 27กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมนึก  พุ่มขุน

FANPANGE.TPC

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3024800
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
135
2571
7035
2991188
2706
103122
3024800
Your IP: 54.144.77.26
Server Time: 2015-12-02 03:02:49

ข่าวสารการศึกษา