งานศูนย์ข้อมูล

ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีกำหนดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26พฤษภาคม - 1 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดใบสมัคร , ตารางเรียนรุ่นที่2/57 สถิติการรับสมัครรุ่นที่2/57ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เดิมเป็น โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ถนนเชียงใหม่ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี (ขณะนั้น) โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพช่างไม้ให้กับประชาชนเป็นหลัก อาศัยอาคารของวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2461 ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องแถวเรือนไม้ 2 ชั้น 2 หลัง และชั้นเดียว 1 หลัง (ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บค่าเช่าเป็นเงินบำรุงกระแสไฟฟ้าของวัด) เป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2487 คณะสงฆ์วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ได้พิจารณาเห็นว่า  การศึกษาของชาติเป็นสิ่งสำคัญควรสนับสนุนและส่งเสริม จึงขออนุญาตให้กรมศาสนาขายห้องแถวดังกล่าวให้แก่โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ
  
   การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ได้รับการยอมรับและความสนใจจากประชาชนมากขึ้น แต่ไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้เนื่องจากพื้นที่คับแคบ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2502  กรมอาชีวศึกษา จึงได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ไปอยู่ที่วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) และใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธาราม” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม” (และในปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ 92/2 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร) 
ส่วนในสถานที่เดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น “โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติ” สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2502 ให้ดำเนินการสอนด้านการอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาที่เปิดสอน เช่น วิชาช่างอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า โดยกำหนดหลักสูตร 6 เดือน (ใช้เวลาเรียน 180 – 300 ชั่วโมง)

   ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2509 กรมอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก “โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติ” เป็น “โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี” และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2511 ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้ เคียงกับสถานศึกษา เพลิงได้เผาไหม้อาคารเรียนซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวจำนวน 2 หลังเสียหาย กรมอาชีวศึกษาจึงได้ขออนุญาตจากวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยจัดสรรเงินงบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 และ ในปี พ.ศ. 2518  ก็ได้รับเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นตึก 3 ชั้น อยู่ในพื้นที่ 2 ไร่ครึ่งของวัดทองธรรมชาติ  
  
   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้ปรับมาใช้หลักสูตร 225 ชั่วโมง รายวิชาที่เปิดสอนได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัดให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพมากขึ้น  จึงเห็นสมควรเพิ่มจำนวนโรงเรียนสารพัดช่าง  โดยให้มีลักษณะเป็นสาขาของโรงเรียนสารพัดช่างที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง
   
   ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2525 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี จึงได้เปิดสาขา1 แห่ง คือ “โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี สาขาชุมชนคลองเตย” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษาและการเคหะแห่งชาติ  ใช้พื้นที่บริเวณใต้อาคารเคหะชุมชนคลองเตย อาคารหมายเลข 15 และ16  เป็นห้องเรียน และเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 แผนกวิชาที่เปิดทำการสอนได้แก่ ช่างวิทยุโทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัดเสื้อสตรี และเสริมสวย  แต่ในปัจจุบันได้ปิดทำการแล้ว พร้อมกับส่งคืนทรัพย์สินให้กับการเคหะแห่งชาติ

   ในปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี  ได้เปิดสาขาอีก 1 แห่ง คือ สาขาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ  โดยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ได้มอบพื้นที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญให้เปิดดำเนินการ โดยปรับปรุงต่อเติมให้เป็นห้องเรียน และเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530 แผนกวิชาที่เปิดทำการสอนได้แก่ ช่างวิทยุ  ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างตัดเสื้อสตรี เสริมสวย และอาหาร–ขนม ในปัจจุบันได้ปิดทำการแล้วเช่นกัน
  
   ในปีงบประมาณ 2531 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 7 ชั้นพร้อมชั้นลอยและดาดฟ้า ใช้ชื่อว่า “อาคารพระพุทธชินชาติ มาศธรรมคุณ” 
ต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี เป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี” สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   ในปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน กระทั่งปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีก็ได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร สถานที่คับแคบ จำนวนผู้เรียนลดลง รวมถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมรอบๆสถานศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

   ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีงานทำ มาเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับตนเองได้ แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ก็ได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร สถานที่คับแคบ รวมทั้งจำนวนผู้เรียนลดลง

   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  ได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา มาใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 คือหลักสูตร 150 ชั่วโมง ซึ่งนำมาใช้เป็นบริบทหลักในการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ   เสริมรายได้  โดยเน้นการปฏิบัติจริง  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
สังคมและสถานประกอบการ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  เพียงพอ
ในการดำรงชีพร่วมกับผู้อื่น สังคม และสถานประกอบการอย่างมีความสุข

 

 

พันธกิจ1. จัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของชุมชนสังคมและสถานประกอบการ
2. ให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ
4. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา

   วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สังกัดอาชีวศึกษามหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขที่ 159 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขโทรศัพท์  02 – 437 – 5371 , 02 – 438 – 1133 , 02 – 437 – 5512
หมายเลขโทรสาร 02 – 437 – 5371 , 02 – 438 – 1133 , 02 – 437 – 5512 ต่อ 128 


Website : www.tpc.ac.th  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แผนที่ :

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

หลักสูตร

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม


1. สาขาวิชาช่างยนต์
   -ช่างจักรยานยนต์
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
   -ช่างไฟฟ้ารถยนต์
   -ช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด
2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   -ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม 1
   -ช่างประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
   -ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
   -ช่างเชื่อมโลหะทั่วไป
3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
   -ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   -ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   -ช่างติดตั้งระบบ MATV , CATV
   -ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
   -ช่างซ่อมสวิตช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
   -ช่างประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   -อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
   -ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง
   -ช่างดิจิตอลเบื้องต้น
   -ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
   -ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
5. สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
   -ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
   -ช่างเครื่องปรับอากาศ

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม


6. สาขาวิชาเลขานุการ
   -พิมพ์ดีด – คอมพิวเตอร์
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   -Internet  เบื้องต้น
   -การสร้าง Home Page
   -โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิค (PhotoShop)
   -การสร้างงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม ProShowGold
   -การใช้โปรแกรม Ms-Window,Ms-Word,Ms-Exce
   -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
   -การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

 

ประเภทวิชาสามัญ


8. สาขาวิชาสามัญ
   -ภูมิโหราศาสตร์ การดูฮวงจุ้ยชัยภูมิภายใน – ภายนอก
   -ภูมิโหราศาสตร์ การดูดวงชะตา – ฤกษ์ยาม
   -ภาษาจีนเบื้องต้น
   -การสนทนาภาษาอังกฤษ
   -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
   -สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ
   -สปาไทยเพื่องานอาชีพและความงาม

 

ประเภทวิชาคหกรรม


9. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
   -เสื้อสมัยนิยม
   -ชุดติดกัน
   -กระโปรงสมัยนิยม
   -กางเกงสตรี
   -การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น
   -การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อคอไม่มีปก
   -เสื้อผ้าชายเบื้องต้น
   -กางเกงชายสมัยนิยม 1
10. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   -อาหารประจำภาค
   -อาหารว่างไทย
   -อาหารฝรั่ง
   -พาย - เพรสตรี้
   -เค้ก
   -การแต่งหน้าเค้ก
   -อาหารนานาชาติ
   -อาหารไทย
   -ขนมอบ
11. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
   -การทำสปาเส้นผม
   -การเปลี่ยนสีผม 
   -การแต่งเล็บ
   -การสระผม – เซทผม
   -การซอยผม – การดัดผม
   -การนวดแผนไทยแบบราชสำนัก
   -การนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์
   -การตัดผมชาย
   -ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม
   -การจัดดอกไม้แบบสากล

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม


12. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
   -การวาดเขียนพื้นฐาน
13. สาขาวิชาหัตถกรรม
   -ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยคริสตัล
   -งานร้อยลูกปัดและคริสตัลเป็นเครื่องประดับ
   -งานร้อยลูกปัดและคริสตัลเป็นตัวสัตว์
   -งานเพ้นท์ผ้าบาติกและมัดย้อม
   -การประดิษฐ์กล่องด้วยผ้า
   -การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
14. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
   -การถ่ายภาพโฆษณาเบื้องต้น
   -คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ
   -การถ่ายภาพบุคคล
15. สาขาวิชาดนตรี
   -ทฤษฎีดนตรีสากล
   -ทฤษฎีดนตรีสากล (ระบบออนไลน์)
   -คีย์บอร์ด
   -กีต้าร์
   -การลีลาศเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่รอง

 
กิจกรรมคืนความสุขให้กบคนในชาติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก 

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดดงมูลเหล็กร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสวนอนันต์ คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองนพคุณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดทองนพคุณคลิก

 

 
จัดกิจกรรม "ไหว้ครูและบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม"  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม และห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีและคุณครู จำนวน 5 คน ได้นำขนม เข้ามามอบให้แก่ผู้ต้องขังทีเจ็บป่วย ตั้งครรภ์ มีบุตร ยากจนไร้ญาติ และช่วยเหลือกิจการงานของทัณฑสถานฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฝ่ายการศึกษา คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีและอาชีวศึกษามหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน จัดทำโครงการมหกรรมอาชีพเพื่อประชาชน ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ

 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 22557 ณ วัดทองธรรมชาติ อ่านต่อ

 

 
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ครู และบุคลากรยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร จากเรือนจำพิเศษธนบุรี และทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 22 มกราคม 2557อ่านต่อ

 

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival”ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ

 

 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2556  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี อ่านต่อ

 

 
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 อ่านต่อ

 

 
ASEAN CREATION FAIR 2013 ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 อ่านต่อ

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับครูสุชาติ สิมมี ที่ได้รับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ อ่านต่อ

 

 
ดร.พงศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประกันคุณภาพ อ่านต่อ

 

 

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อาชีวศึกษามหานคร) ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ

 

 

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ

 

 

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน 12 สิงหา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี อ่านต่อ

 

ท่านที่ปรึกษาสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา(ASEAN STUDY CENTER)

อ่านต่อ

 

ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะผู้บริหารของสอศ. ตรวจเยี่ยมชมวิธีการตรวจวัดรอยรั่วของคลื่นไมโครเวฟ ที่บูธวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยออกให้บริการประชาชน ณ ชุมชนวัดทองเพลง (โรงเรียนวัดทองเพลง) อ่านต่อ

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนังร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนัง คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดทองธรรมชาติ คลิก

 

 
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดสุวรรณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 05 - 06 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ คลิก

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตลิก

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) อบรมการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์กันน้ำ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 อ่านต่อ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 คลิก

 

กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการ สุบิน แพทย์รัตน์ และแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ศศิประภา งามขำ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีร่วมกับเรือนจำพิเศษธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การแนะแนวและจัดกลุ่มให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี ในวันที่ 7 มกราคม 2557 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกับ Thai PBS จัดกิจกรรม สานฝัน...คนกีฬา ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 อ่านต่อ

 

การประกวดการขับร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์Rและวงดนตรีคนพันธ์R ระดับจังหวัดอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 อ่านต่อ

 

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร นักศึกษาแผนกวิชาดนตรีสากล มอบเครื่องดนตรีเปียโนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ไว้เพื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล

 

การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่3 ปีการศึกษา2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ

 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 กันยายน 2556 อ่านต่อ

 

คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรม โครงการTo be number one ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 อ่านต่อ

 

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ บริษัทโอซีซีจำกัด(มหาชน) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพเสริมสวย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ

 

พณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center บูธวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ งานอาชีวะสร้างชาติ (Empowering thailand) ในวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพุ่มเงินพุ่มทอง พิธีเทิดไท้องค์ราชินี 12 สิงหาคม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ

 

ท่านที่ปรึกษาสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อประชาชน อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยในจัดกิจกรรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย โดยในจัดกิจกรรมวันที่ 29 มิถุนายน 2556 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดโครงการร่วมใจต้านเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยในปี 2556 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยออกให้บริการประชาชน ณ ชุมชนเจริญนคร 55  (มูลนิธิทองกุศล) อ่านต่อ

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายทวีศักดิ์  คิ้วทอง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

FanPage

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1100799
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
2080
1951
8400
1062079
137034
80440
1100799
Your IP: 54.196.195.207
Server Time: 2014-07-23 18:36:53

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ