วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีกำหนดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2558 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 - 19 ตุลาคม 2558 , ตารางเปิดสอนรุ่นที่ 3/58 ,สถิติการรับสมัครรุ่นที่3-58


ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เดิมเป็น โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ถนนเชียงใหม่ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี (ขณะนั้น) โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพช่างไม้ให้กับประชาชนเป็นหลัก อาศัยอาคารของวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2461 ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องแถวเรือนไม้ 2 ชั้น 2 หลัง และชั้นเดียว 1 หลัง (ทางวัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บค่าเช่าเป็นเงินบำรุงกระแสไฟฟ้าของวัด) เป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2487 คณะสงฆ์วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ได้พิจารณาเห็นว่า  การศึกษาของชาติเป็นสิ่งสำคัญควรสนับสนุนและส่งเสริม จึงขออนุญาตให้กรมศาสนาขายห้องแถวดังกล่าวให้แก่โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ
  
   การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ได้รับการยอมรับและความสนใจจากประชาชนมากขึ้น แต่ไม่สามารถขยายอาคารเรียนได้เนื่องจากพื้นที่คับแคบ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2502  กรมอาชีวศึกษา จึงได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ ไปอยู่ที่วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) และใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธาราม” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม” (และในปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ 92/2 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร) 
ส่วนในสถานที่เดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น “โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติ” สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2502 ให้ดำเนินการสอนด้านการอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาที่เปิดสอน เช่น วิชาช่างอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า โดยกำหนดหลักสูตร 6 เดือน (ใช้เวลาเรียน 180 – 300 ชั่วโมง)

   ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2509 กรมอาชีวศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก “โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติ” เป็น “โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี” และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2511 ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้ เคียงกับสถานศึกษา เพลิงได้เผาไหม้อาคารเรียนซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวจำนวน 2 หลังเสียหาย กรมอาชีวศึกษาจึงได้ขออนุญาตจากวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยจัดสรรเงินงบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 และ ในปี พ.ศ. 2518  ก็ได้รับเงินงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นตึก 3 ชั้น อยู่ในพื้นที่ 2 ไร่ครึ่งของวัดทองธรรมชาติ  
  
   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้ปรับมาใช้หลักสูตร 225 ชั่วโมง รายวิชาที่เปิดสอนได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัดให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพมากขึ้น  จึงเห็นสมควรเพิ่มจำนวนโรงเรียนสารพัดช่าง  โดยให้มีลักษณะเป็นสาขาของโรงเรียนสารพัดช่างที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง
   
   ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2525 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี จึงได้เปิดสาขา1 แห่ง คือ “โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี สาขาชุมชนคลองเตย” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษาและการเคหะแห่งชาติ  ใช้พื้นที่บริเวณใต้อาคารเคหะชุมชนคลองเตย อาคารหมายเลข 15 และ16  เป็นห้องเรียน และเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 แผนกวิชาที่เปิดทำการสอนได้แก่ ช่างวิทยุโทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัดเสื้อสตรี และเสริมสวย  แต่ในปัจจุบันได้ปิดทำการแล้ว พร้อมกับส่งคืนทรัพย์สินให้กับการเคหะแห่งชาติ

   ในปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี  ได้เปิดสาขาอีก 1 แห่ง คือ สาขาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ  โดยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ได้มอบพื้นที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญให้เปิดดำเนินการ โดยปรับปรุงต่อเติมให้เป็นห้องเรียน และเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530 แผนกวิชาที่เปิดทำการสอนได้แก่ ช่างวิทยุ  ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างตัดเสื้อสตรี เสริมสวย และอาหาร–ขนม ในปัจจุบันได้ปิดทำการแล้วเช่นกัน
  
   ในปีงบประมาณ 2531 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 7 ชั้นพร้อมชั้นลอยและดาดฟ้า ใช้ชื่อว่า “อาคารพระพุทธชินชาติ มาศธรรมคุณ” 
ต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี เป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี” สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   ในปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน กระทั่งปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีก็ได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร สถานที่คับแคบ จำนวนผู้เรียนลดลง รวมถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมรอบๆสถานศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

   ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีงานทำ มาเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับตนเองได้ แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ก็ได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร สถานที่คับแคบ รวมทั้งจำนวนผู้เรียนลดลง

   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  ได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา มาใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 คือหลักสูตร 150 ชั่วโมง ซึ่งนำมาใช้เป็นบริบทหลักในการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ   เสริมรายได้  โดยเน้นการปฏิบัติจริง  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
สังคมและสถานประกอบการ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  เพียงพอ
ในการดำรงชีพร่วมกับผู้อื่น สังคม และสถานประกอบการอย่างมีความสุข

 

 

พันธกิจ1. จัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของชุมชนสังคมและสถานประกอบการ
2. ให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ
4. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา

   วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สังกัดอาชีวศึกษามหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขที่ 159 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขโทรศัพท์  02 – 437 – 5371 , 02 – 438 – 1133 , 02 – 437 – 5512
หมายเลขโทรสาร 02 – 437 – 5371 , 02 – 438 – 1133 , 02 – 437 – 5512 ต่อ 128 


Website : www.tpc.ac.th  
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แผนที่ :

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

หลักสูตร

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม


1. สาขาวิชาช่างยนต์
   -ช่างจักรยานยนต์
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
   -ช่างไฟฟ้ารถยนต์
   -ช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์
   -ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด
2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   -ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม 1
   -ช่างประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
   -ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
   -ช่างเชื่อมโลหะทั่วไป
3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
   -ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   -ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   -ช่างติดตั้งระบบ MATV , CATV
   -ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
   -ช่างซ่อมสวิตช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
   -ช่างประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   -อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
   -ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง
   -ช่างดิจิตอลเบื้องต้น
   -ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
   -ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
5. สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
   -ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
   -ช่างเครื่องปรับอากาศ

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม


6. สาขาวิชาเลขานุการ
   -พิมพ์ดีด – คอมพิวเตอร์
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   -Internet  เบื้องต้น
   -การสร้าง Home Page
   -โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิค (PhotoShop)
   -การสร้างงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม ProShowGold
   -การใช้โปรแกรม Ms-Window,Ms-Word,Ms-Exce
   -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
   -การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

 

ประเภทวิชาสามัญ


8. สาขาวิชาสามัญ
   -ภูมิโหราศาสตร์ การดูฮวงจุ้ยชัยภูมิภายใน – ภายนอก
   -ภูมิโหราศาสตร์ การดูดวงชะตา – ฤกษ์ยาม
   -ภาษาจีนเบื้องต้น
   -การสนทนาภาษาอังกฤษ
   -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
   -สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ
   -สปาไทยเพื่องานอาชีพและความงาม

 

ประเภทวิชาคหกรรม


9. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
   -เสื้อสมัยนิยม
   -ชุดติดกัน
   -กระโปรงสมัยนิยม
   -กางเกงสตรี
   -การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น
   -การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อคอไม่มีปก
   -เสื้อผ้าชายเบื้องต้น
   -กางเกงชายสมัยนิยม 1
10. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
   -อาหารประจำภาค
   -อาหารว่างไทย
   -อาหารฝรั่ง
   -พาย - เพรสตรี้
   -เค้ก
   -การแต่งหน้าเค้ก
   -อาหารนานาชาติ
   -อาหารไทย
   -ขนมอบ
11. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
   -การทำสปาเส้นผม
   -การเปลี่ยนสีผม 
   -การแต่งเล็บ
   -การสระผม – เซทผม
   -การซอยผม – การดัดผม
   -การนวดแผนไทยแบบราชสำนัก
   -การนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์
   -การตัดผมชาย
   -ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม
   -การจัดดอกไม้แบบสากล

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม


12. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
   -การวาดเขียนพื้นฐาน
13. สาขาวิชาหัตถกรรม
   -ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยคริสตัล
   -งานร้อยลูกปัดและคริสตัลเป็นเครื่องประดับ
   -งานร้อยลูกปัดและคริสตัลเป็นตัวสัตว์
   -งานเพ้นท์ผ้าบาติกและมัดย้อม
   -การประดิษฐ์กล่องด้วยผ้า
   -การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก
14. สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
   -การถ่ายภาพโฆษณาเบื้องต้น
   -คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ
   -การถ่ายภาพบุคคล
15. สาขาวิชาดนตรี
   -ทฤษฎีดนตรีสากล
   -ทฤษฎีดนตรีสากล (ระบบออนไลน์)
   -คีย์บอร์ด
   -กีต้าร์
   -การลีลาศเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่รอง

 

เปิดบ้าน...สารพัดช่างธนบุรี สาธิตหลากหลายอาชีพ  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2558 คลิก


 

 

 

โครงการศึกษาดูงานทัศนศึกษาวัฒนธรรมสถานศึกษา และโครงการพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2558 ณ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 คลิก


 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิหาคม 2558 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันวิสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 คลิก
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ. สมุทรปราการ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คลิก 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้จัดวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 คลิก


 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ณ บริเวณลานหน้าองค์พระ และ ห้องประชุมชั้น 4 ในวันที่18 มิถุนายน 2558 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในชุมชนวัดทองธรรมชาติวรวิหาร  ได้ร่วมกันทำบุญตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ด้วยการถวายสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ข้าวของเครื่องใช้ และจตุปัจจัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ โดย พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เดินทางมารับถวายด้วยตนเอง........คลิก


 

 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2558คลิก


 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ วัดทองธรรมชาติคลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสตรงกับวันครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเข้าร่วมโครงการ "เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงไทย ร่วมใจเพื่อเยาวชนและครอบครัว บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดการขับร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีคนพันธุ์ R ระดับจังหวัด อาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คลิก

 

 

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนสีผม ยืดผม ดูแลรักษาผม แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 
โครงการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ1 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้นำนักศึกษาเข้าทดสอบจำนวน 9 คน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 คลิก

 

 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วม 4 วิทยาลัยสารพัดช่าง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร คลิก

 

 
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ การอบรมการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันที่ 1- 3 กันยายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองธรรมชาติร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 - 27กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
ท่านเลขาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหลวง คลิก

 

 
กิจกรรมคืนความสุขให้กบคนในชาติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก 

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดดงมูลเหล็กร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสวนอนันต์ คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองนพคุณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดทองนพคุณคลิก

 

 
จัดกิจกรรม "ไหว้ครูและบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม"  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม และห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดโครงการเสวนา การขาย การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต และเค้าเตอร์กาแฟสด ณ ห้องประชุมชั้น4 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คลิก

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้มีบริษัทครูเซ้ต มาเป็นวิทยากรการทำผม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 คลิก
 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้มีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คลิก 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้มีบริษัทไบโอวูเม้น มาเป็นวิทยากรการทำสีผม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คลิก 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้จัดกิจกรรม Fixit center ณ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 คลิก


 


 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มอบสิ่งของสนับสนุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ  ณ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ  วันที่ 4 มิถุนายน 2558  คลิก 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 คลิก


 

 

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร   ประจำปีการศึกษา 2557 ณ  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ในวันที่  11 – 15 มกราคม  2557 คลิก

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประกวดสุดยอกนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 

"น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิมครั้งที่ 16" พิธีทำบุญตักบาครข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 72 รูป พิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน พิธีกราบสักการะพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา นรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ในวันที่ 12 มกราคม 2558 คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โดย ผู้อำนวยการ สมนึก พุ่มขุน รองฯ ครู และนักศึกษา เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557คลิก

 

 

การทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1วิชาช่างเครื่องทำความเย็น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานฯ ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ การอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557คลิก

 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 2/57 "เรียนหลักสูตรระยะสั้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ ห่องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกับ บริษัทไทยมีโก้จำกัด สาธิตการบำรุงรักษาเส้นผม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนังร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนัง คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดทองธรรมชาติ คลิก

 

 
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดสุวรรณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 05 - 06 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ คลิก

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตลิก

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) อบรมการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์กันน้ำ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 อ่านต่อ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 คลิก

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมนึก  พุ่มขุน

FANPANGE.TPC

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2836132
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
527
1289
527
2829881
5520
54884
2836132
Your IP: 54.226.197.82
Server Time: 2015-10-04 11:56:11

ข่าวสารการศึกษา