ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

สภาพสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตั้งอยู่ที่ 159 ถนนเชียงใหม่  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา   เขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร  10600    โทรศัพท์  0-2437-5371โทรสาร (Fax) ต่อ 128 วิทยาลัยฯได้จัดให้มีหน่วยงานที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ดังนี้

  1. สหการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นร้านค้าที่ขายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกผู้เรียน ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  งานแนะแนวอาชีพและตลาดแรงงาน มีหน้าที่หลักในการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาทุกรุ่น และแนะแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อในระดับการเรียนที่สูงขึ้น     รวมทั้งออกแนะแนวความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีให้กับนักเรียนในสถานศึกษาอื่น ๆได้ทราบ ทั้งที่ออกไปแนะแนวเอง และที่มีการร้องขอจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งทำหน้าที่ในการดูแลจัดสรรทุนการศึกษาที่ได้รับมา ให้กับนักศึกษาที่ต้องการจะขอทุนเรียน และให้กับนักศึกษาที่มีความเหมาะสมจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษานั้น ๆ ซึ่งในปีการศึกษา  2555 ที่ผ่านมา ไม่มีทุนการศึกษา

สภาพของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่

 สถานที่ที่วิทยาลัยตั้งอยู่

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ของกรุงเทพมหานคร

ประวัติเขตคลองสาน

เขตคลองสาน  เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนบุรี ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

เขตคลองสานเดิมมีฐานะเป็น อำเภอบางลำภูล่าง อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดธนบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบุปผาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอบุปผารามเป็น อำเภอคลองสาน ในปี พ.ศ. 2459 เนื่องจากขณะนั้นที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัดทองนพคุณ ตำบลคลองสาน

ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียุบรวมอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ โดยอำเภอคลองสานได้ถูกลดฐานะลงเป็น กิ่งอำเภอคลองสาน ขึ้นกับอำเภอบางยี่เรือ (พ.ศ. 2482 อำเภอบางยี่เรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธนบุรี)  ต่อมาในพื้นที่กิ่งอำเภอคลองสาน มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2500 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้ง อำเภอคลองสานขึ้น

ครั้นในปี พ.ศ. 2514 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและมีฐานะเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอคลองสานจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร[แก้] การแบ่งเขตการปกครอง

เขตคลองสานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง (Khwaeng) ได้แก่

  1. คลองสาน(Khlong San)
  2. สมเด็จเจ้าพระยา (Somdejchoapraya)
  3. คลองต้นไทร(Khlong Ton Sai)
  4. บางลำภูล่าง (Bang Lamphu Lang)

ข้อมูลชุมชนในเขตคลองสาน

รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน แขวงคลองสาน

ที่ชื่อชุมชนประธานชุมชนที่อยู่โทรศัพท์
1หลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรีนายสุชาญ  พงษ์แสง145 ซ.แยกเชียงใหม่ 10 2437 3642
2หลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยีนายชาติชาย  คงสังข์26 ซ.สมเด็จฯ 160 2437 4423
3วัดทองนพคุณนายสัญชัย  นิเวศสถาน175 ซ.สมเด็จฯ 170 4122 1654
4หลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานางนวลจันทร์  ดีพันธ์35 ซ.ลาดหญ้า 170 2438 6331
5แยกถนนเชียงใหม่นางนันนทนา  ฐิตะฐาน170 ซ.ถนนเชียงใหม่0 2437 7884
6ชาวประชาท่าดินแดงนายแสง  วิภากรวิทย์34 ซ.ท่าดินแดง 100 2437 6028
7ซอยท่าดินแดง 14 – 16นายสุกฤษฏิ์  อุฬารตินนท์644/23 ซ.ท่าดินแดง 160 1499 6049
8ซอยเจริญรัถ 5นายวาทิน  ตาณังกร72 ซ.เจริญรัถ 50 5043 5789
9วัดทองธรรมชาติร.ต.ต.สำเนียง  แจ่มมณี55 ซ.สมเด็จฯ 130 2438 9518
10สน. สมเด็จเจ้าพระยานางนิตยา  สายสุจริต971 ถ.ลาดหญ้า0 9813 1436

รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ชื่อชุมชนประธานชุมชนที่อยู่โทรศัพท์
1หลังวัดพิชัยญาติน.ท.พินิจ  เชาว์วนิช71 ซ.สารภี 1 0 2437 7232
2ซอยสารภี 1นายสุชาติ  นิลวลี152 ซ.สารภี 1 0 5146 9420
3ซอยช่างนาค – สะพานยาวนายสมบูรณ์  ศรีศุภภักดี292/23 ซ.สมเด็จ 5 0 2437 3218
4สวนสมเด็จย่านายณรงค์  ถังคบุตร255 ซ.วัดอนงค์ 0 2437 3866

รายชื่อประธานชุมชน  แขวงคลองต้นไทร

ที่ชื่อชุมชนประธานชุมชนที่อยู่โทรศัพท์
1เชิงสะพานสาทรฝั่งธนบุรีนายประกอบ  เปรมรุ่งเจตน์335 ถ.กรุงธนบุรี0 2439 6593
2ปากคลองต้นไทรนายสักรินทร์  สมันตรัฐ1215/1 ถ.เจริญนคร0 2437 2795
3สองร้อยห้องน.ส.วนิดา  ตรงศิริวัฒน์4 ซ.เทียมบุญยัง0 2862 1060
4ศาลเจ้าอาเหนียวนายวิชัย  แสนสมโมท102 ซ.ตากสิน 50 2437 2643
5หลังโรงภาพยนตร์ไทยราม่านายสมศักดิ์  ตันตินราศักดิ์63-65 ซ.ตากสิน 50 2438 2798
6ซอยเจริญรัถ 12นายธนกร  จันทร์ศรี48 ซ.เจริญรัถ 120 2862 2577
7วัดทองเพลงนายสุจินต์  บุญถิน173 ต.เย็นจิตรซ.เจริญนคร 140 2861 2433
8ข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการนายหิ่ง  ทองหล่อ884 ถ.เจริญรัถ0 2439 4511
9มัสยิดสุวรรณภูมิร.อ.สุพจน์  ชมเดช68 ซ.เจริญนคร 70 2437 6957
10ซอยวัดสุวรรณนายบุญชู  สังข์เสียงสูง57 ซ.เจริญนคร 90 2438 1393
11ซอยราษฎร์ร่วมเจริญน.อ.ประพนธ์  อู่สิริจันทร์225 ซ.เจริญนคร 140 2437 1946
12ตรอกงูเห่าน.ส.อวยพร  เชิดโชติเพชร81 ซ.เจริญรัถ 40 2862 2328
13ซอยวนาวรรณนายขวัญหทัย  ชลสุข750 ซ.เจริญนคร 140 9818 5258
14ซอยร่วมมิตรนายอาคม  ปัญจกิจ258 ซ.สุทธิศึกษา ถ.เจริญรัถ0 2437 2808
15หน้าตลาดศิรินทร์ นายศักดิ์สิทธิ์  สวัสดี48 ซ.เจริญนคร 60 2437 3733

รายชื่อประธานชุมชน แขวงบางลำภูล่าง

ที่ชื่อชุมชนประธานชุมชนที่อยู่โทรศัพท์
1ชุมชนคลองต้นไทรนายพิชัย  โสภณสุขสถิตย์61-63 ซ.เจริญนคร 180 2437 3733
2ชุมชนซอยไทยวานิชนางนวลจันทร์  ธาราอิสระ9 ซ.เจริญนคร 170 2438 1792
3ซอยวัฒนานางศิริณี  เดอซิลวา288 ซ.เจริญนคร 340 2439 1494
4สำปาย้าพัฒนาจสต.วิจิตร์  วิชัยกุล594/4 ซ.เจริญนคร 280 5022 2542
5วัดเศวตฉัตรนายสมปอง  ปานนิวัฒน์90 ซ.เจริญนคร 250 2439 5419
6ซอยหงษ์ทองส.ต.กอบชัย  บัวศักดิ์97 ซ.กรุงธนบุรี 20 2439 1800
7หลวงพ่อโบสถ์บนนายคมกริช  สุมาสา43 ซ.เจริญนคร 260 2862 1305
8คลองพระยาเกษมนายพิมาย  บุณยกาณจนกร237 ซ.เจริญนคร 30/20 2439 5391
9ซอยเกษมใหม่นายอับดุลลาฮัก  มาลา176 ซ.เจริญนคร 400 2438 1973
10วัดสุทธารามนายกิตติศักดิ์  ภูวสวัสดิ์377 ซ.เจริญนคร 460 2437 6248
11ซอยจำเริญนายธนานันต์  คล้ายหนองสรวง172 ซ.เจริญนคร 340 2438 7019
12หลังตลาดเจริญนครนายสุรพล  ฉายะ621 ซ.เจริญนคร 550 2862 5798
13ซอยเจริญนคร 24/1นายเกรียงไกร  นิลถาวรกุล12 ซ.เจริญนคร 24/10 2438 5580
14อู่ใหม่นายธิดารัตน์  ปะมะโต159 ซ.เจริญนคร 230 2438 7509
15ซอยเจริญนคร 20นายวันชัย  ตันติวุฒิวร145 ซ.เจริญนคร 200 2439 1255
16ซอยเจริญนคร 27 นายณรงค์  โพธิ์ศรีทอง32 ซ.เจริญนคร 270 2860 1564

สถานที่สำคัญเขตคลองสาน

ที่มา : สำนักงานเขตคลองสาน