ข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตั้งอยู่ที่ 159 ถนนเชียงใหม่  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

  เขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร  10600    โทรศัพท์  0-2437-5371