สัญลักษณ์วิทยาลัย

ความหมายของตราสัญลักษณ์

  • เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม
  • บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง
  • ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
  • ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ำเลิศแห่งปัญญา
  • ดอกบัวที่บานพ้นน้ำ (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา
  • กนกเปลว (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา
  • อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) หมายถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
  • เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี