ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

สภาพสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตั้งอยู่ที่ 159 ถนนเชียงใหม่  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา   เขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร  10600    โทรศัพท์  0-2437-5371โทรสาร (Fax) ต่อ 128 วิทยาลัยฯได้จัดให้มีหน่วยงานที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ดังนี้

  1. สหการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นร้านค้าที่ขายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกผู้เรียน ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  งานแนะแนวอาชีพและตลาดแรงงาน มีหน้าที่หลักในการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาทุกรุ่น และแนะแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อในระดับการเรียนที่สูงขึ้น     รวมทั้งออกแนะแนวความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน ในวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีให้กับนักเรียนในสถานศึกษาอื่น ๆได้ทราบ ทั้งที่ออกไปแนะแนวเอง และที่มีการร้องขอจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งทำหน้าที่ในการดูแลจัดสรรทุนการศึกษาที่ได้รับมา ให้กับนักศึกษาที่ต้องการจะขอทุนเรียน และให้กับนักศึกษาที่มีความเหมาะสมจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษานั้น ๆ ซึ่งในปีการศึกษา  2555 ที่ผ่านมา ไม่มีทุนการศึกษา

สภาพของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่

 สถานที่ที่วิทยาลัยตั้งอยู่

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ของกรุงเทพมหานคร

ประวัติเขตคลองสาน

เขตคลองสาน  เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนบุรี ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

เขตคลองสานเดิมมีฐานะเป็น อำเภอบางลำภูล่าง อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดธนบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบุปผาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอบุปผารามเป็น อำเภอคลองสาน ในปี พ.ศ. 2459 เนื่องจากขณะนั้นที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัดทองนพคุณ ตำบลคลองสาน

ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียุบรวมอำเภอและยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ โดยอำเภอคลองสานได้ถูกลดฐานะลงเป็น กิ่งอำเภอคลองสาน ขึ้นกับอำเภอบางยี่เรือ (พ.ศ. 2482 อำเภอบางยี่เรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธนบุรี)  ต่อมาในพื้นที่กิ่งอำเภอคลองสาน มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2500 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้ง อำเภอคลองสานขึ้น

ครั้นในปี พ.ศ. 2514 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและมีฐานะเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอคลองสานจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร[แก้] การแบ่งเขตการปกครอง

เขตคลองสานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง (Khwaeng) ได้แก่

  1. คลองสาน(Khlong San)
  2. สมเด็จเจ้าพระยา (Somdejchoapraya)
  3. คลองต้นไทร(Khlong Ton Sai)
  4. บางลำภูล่าง (Bang Lamphu Lang)

ข้อมูลชุมชนในเขตคลองสาน

รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน แขวงคลองสาน

ที่ ชื่อชุมชน ประธานชุมชน ที่อยู่ โทรศัพท์
1 หลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี นายสุชาญ  พงษ์แสง 145 ซ.แยกเชียงใหม่ 1 0 2437 3642
2 หลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี นายชาติชาย  คงสังข์ 26 ซ.สมเด็จฯ 16 0 2437 4423
3 วัดทองนพคุณ นายสัญชัย  นิเวศสถาน 175 ซ.สมเด็จฯ 17 0 4122 1654
4 หลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา นางนวลจันทร์  ดีพันธ์ 35 ซ.ลาดหญ้า 17 0 2438 6331
5 แยกถนนเชียงใหม่ นางนันนทนา  ฐิตะฐาน 170 ซ.ถนนเชียงใหม่ 0 2437 7884
6 ชาวประชาท่าดินแดง นายแสง  วิภากรวิทย์ 34 ซ.ท่าดินแดง 10 0 2437 6028
7 ซอยท่าดินแดง 14 – 16 นายสุกฤษฏิ์  อุฬารตินนท์ 644/23 ซ.ท่าดินแดง 16 0 1499 6049
8 ซอยเจริญรัถ 5 นายวาทิน  ตาณังกร 72 ซ.เจริญรัถ 5 0 5043 5789
9 วัดทองธรรมชาติ ร.ต.ต.สำเนียง  แจ่มมณี 55 ซ.สมเด็จฯ 13 0 2438 9518
10 สน. สมเด็จเจ้าพระยา นางนิตยา  สายสุจริต 971 ถ.ลาดหญ้า 0 9813 1436

รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ ชื่อชุมชน ประธานชุมชน ที่อยู่ โทรศัพท์
1 หลังวัดพิชัยญาติ น.ท.พินิจ  เชาว์วนิช 71 ซ.สารภี 1  0 2437 7232
2 ซอยสารภี 1 นายสุชาติ  นิลวลี 152 ซ.สารภี 1  0 5146 9420
3 ซอยช่างนาค – สะพานยาว นายสมบูรณ์  ศรีศุภภักดี 292/23 ซ.สมเด็จ 5  0 2437 3218
4 สวนสมเด็จย่า นายณรงค์  ถังคบุตร 255 ซ.วัดอนงค์  0 2437 3866

รายชื่อประธานชุมชน  แขวงคลองต้นไทร

ที่ ชื่อชุมชน ประธานชุมชน ที่อยู่ โทรศัพท์
1 เชิงสะพานสาทรฝั่งธนบุรี นายประกอบ  เปรมรุ่งเจตน์ 335 ถ.กรุงธนบุรี 0 2439 6593
2 ปากคลองต้นไทร นายสักรินทร์  สมันตรัฐ 1215/1 ถ.เจริญนคร 0 2437 2795
3 สองร้อยห้อง น.ส.วนิดา  ตรงศิริวัฒน์ 4 ซ.เทียมบุญยัง 0 2862 1060
4 ศาลเจ้าอาเหนียว นายวิชัย  แสนสมโมท 102 ซ.ตากสิน 5 0 2437 2643
5 หลังโรงภาพยนตร์ไทยราม่า นายสมศักดิ์  ตันตินราศักดิ์ 63-65 ซ.ตากสิน 5 0 2438 2798
6 ซอยเจริญรัถ 12 นายธนกร  จันทร์ศรี 48 ซ.เจริญรัถ 12 0 2862 2577
7 วัดทองเพลง นายสุจินต์  บุญถิน 173 ต.เย็นจิตรซ.เจริญนคร 14 0 2861 2433
8 ข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ นายหิ่ง  ทองหล่อ 884 ถ.เจริญรัถ 0 2439 4511
9 มัสยิดสุวรรณภูมิ ร.อ.สุพจน์  ชมเดช 68 ซ.เจริญนคร 7 0 2437 6957
10 ซอยวัดสุวรรณ นายบุญชู  สังข์เสียงสูง 57 ซ.เจริญนคร 9 0 2438 1393
11 ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ น.อ.ประพนธ์  อู่สิริจันทร์ 225 ซ.เจริญนคร 14 0 2437 1946
12 ตรอกงูเห่า น.ส.อวยพร  เชิดโชติเพชร 81 ซ.เจริญรัถ 4 0 2862 2328
13 ซอยวนาวรรณ นายขวัญหทัย  ชลสุข 750 ซ.เจริญนคร 14 0 9818 5258
14 ซอยร่วมมิตร นายอาคม  ปัญจกิจ 258 ซ.สุทธิศึกษา ถ.เจริญรัถ 0 2437 2808
15 หน้าตลาดศิรินทร์  นายศักดิ์สิทธิ์  สวัสดี 48 ซ.เจริญนคร 6 0 2437 3733

รายชื่อประธานชุมชน แขวงบางลำภูล่าง

ที่ ชื่อชุมชน ประธานชุมชน ที่อยู่ โทรศัพท์
1 ชุมชนคลองต้นไทร นายพิชัย  โสภณสุขสถิตย์ 61-63 ซ.เจริญนคร 18 0 2437 3733
2 ชุมชนซอยไทยวานิช นางนวลจันทร์  ธาราอิสระ 9 ซ.เจริญนคร 17 0 2438 1792
3 ซอยวัฒนา นางศิริณี  เดอซิลวา 288 ซ.เจริญนคร 34 0 2439 1494
4 สำปาย้าพัฒนา จสต.วิจิตร์  วิชัยกุล 594/4 ซ.เจริญนคร 28 0 5022 2542
5 วัดเศวตฉัตร นายสมปอง  ปานนิวัฒน์ 90 ซ.เจริญนคร 25 0 2439 5419
6 ซอยหงษ์ทอง ส.ต.กอบชัย  บัวศักดิ์ 97 ซ.กรุงธนบุรี 2 0 2439 1800
7 หลวงพ่อโบสถ์บน นายคมกริช  สุมาสา 43 ซ.เจริญนคร 26 0 2862 1305
8 คลองพระยาเกษม นายพิมาย  บุณยกาณจนกร 237 ซ.เจริญนคร 30/2 0 2439 5391
9 ซอยเกษมใหม่ นายอับดุลลาฮัก  มาลา 176 ซ.เจริญนคร 40 0 2438 1973
10 วัดสุทธาราม นายกิตติศักดิ์  ภูวสวัสดิ์ 377 ซ.เจริญนคร 46 0 2437 6248
11 ซอยจำเริญ นายธนานันต์  คล้ายหนองสรวง 172 ซ.เจริญนคร 34 0 2438 7019
12 หลังตลาดเจริญนคร นายสุรพล  ฉายะ 621 ซ.เจริญนคร 55 0 2862 5798
13 ซอยเจริญนคร 24/1 นายเกรียงไกร  นิลถาวรกุล 12 ซ.เจริญนคร 24/1 0 2438 5580
14 อู่ใหม่ นายธิดารัตน์  ปะมะโต 159 ซ.เจริญนคร 23 0 2438 7509
15 ซอยเจริญนคร 20 นายวันชัย  ตันติวุฒิวร 145 ซ.เจริญนคร 20 0 2439 1255
16 ซอยเจริญนคร 27  นายณรงค์  โพธิ์ศรีทอง 32 ซ.เจริญนคร 27 0 2860 1564

สถานที่สำคัญเขตคลองสาน

ที่มา : สำนักงานเขตคลองสาน