ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ความเป็นมา

        วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี   เดิมเป็นโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติ  ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.. 2461  แต่เนื่องจากพื้นที่คับแคบไปสามารถขยายได้  ใน พ..2502   กรมอาชีวศึกษา  จึงได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติไปตั้งที่วัดราชสิทธาราม(วัดพลับและให้ชื่อว่าโรงเรียนการช่างวัดราชสิทธาราม”   ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ และในวันที่ 29 มิถุนายน  2502  กรมอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติ โดยใช้สถานที่เดิมซึ่งว่างอยู่ และดำเนินการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตรระยะสั้นสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น  จำนวน 2 หลัง  และอาคารชั้นเดียว จำนวน  1 หลัง

โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติได้เปิดสอนการอาชีวศึกษาหลักสูตรระยะสั้นมาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2502 วิชาที่เปิดสอนได้แก่วิชาการช่าง ช่างอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า  โดยกำหนดหลักสูตร 6 เดือน(ในเวลา 180 หรือ 300 ชั่วโมง) ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2509 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก  “โรงเรียนการช่างวัดทองธรรมชาติเป็น โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรีและเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2511 ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนและไฟฟ้าได้ไหม้อาคารเรียนเรือนไม้ชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง  เสียหายหมด กรมอาชีวศึกษา จึงจัดสรรเงินงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น  จำนวน 1 หลัง  ราคา 1,999,000 บาท เมื่อปี  2512 และในปี 2518 ได้รับงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก  1 หลัง เป็นตึก 3 ชั้น ราคาประมาณ 3,000,000  บาทเต็มเนื้อที่ ๆ วัดธรรมชาติอนุญาตไว้ให้จำนวน 2.5 ไร่

หลังจากเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรีแล้วเริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2516  เป็นต้นมา ก็ได้มาใช้หลักสูตร 225 ชั่วโมง  วิชาที่เปิดสอนได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความต้องการตลาด บางรายวิชาก็ไม่ได้เปิดทำการสอน เพราะไม่มีผู้นิยม  และต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2505 โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้รับมอบหมายจากรมอาชีวศึกษา ให้ไปเปิดสอนสาขาใหม่อีกแห่งหนึ่งในบริเวณเคหะชุมชนคลองเตย เขตพระโขนง   ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง  กรมอาชีวศึกษาและการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพอย่างกว้างขวางอาคารหมายเลข 15 และ16 ใกล้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ถนนอาจณรงค์  แขวงคลองเตยเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  โดยได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  6  กุมภาพันธ์ 2527  และวันที่  24  ธันวาคม 2529  ปัจจุบันได้ปิดและส่งคืนทรัพย์สินให้การเคหะแห่งชาติ โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้ขยายสาขาเพิ่มอีกแห่งหนึ่งโดยวัดใหญ่ศรีสุพรรณมอบศาลาการเปรียญให้เป็นดำเนินการ มีการปรับปรุงต่อเติมให้เป็นห้องเรียนและเปิดทำการสอนรุ่นแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2530  โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้รับความสนใจจากประชาชนในท้องถิ่นมาศึกษาหาความรู้   เพื่อนำไปประกอบอาชีพทำมาหากิน เพื่อใช้แรงงานให้เป็นประโยชน์ในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม อันเกิดจากการไร้อาชีพและว่างงานของประชากร ปัจจุบันได้ปิดและส่งคืนทรัพย์สินให้วัดใหญ่ศรีสุพรรณแล้วตั้งแต่รุ่นที่ 3/2551  และโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์เอาใจใส่จากกรมอาชีวศึกษา เป็นอย่างดีนับตั้งแต่ได้เปิดทำการสอนอาชีวศึกษาหลักสูตรระยะสั้นมาเป็นเวลา 30 ปี เศษ  มีนักศึกษาจบหลักสูตรไปแล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งโรงเรียนได้วิวัฒนาการเจริญรุ่งเรืองเรื่อย ๆ มา นับจากอาคารเรียนเป็นเรือนไม้เก่า ๆ  เพียงสองชั้น และชั้นเดียวเท่านั้น  มาบัดนี้ตัวอาคารเป็นตึก ชั้น และ ชั้น  สูงสง่าเป็นอาคารเรียน สำหรับเรียนวิชาชีพระยะสั้น  ในปีงบประมาณ 2531  โรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ได้รับงบประมาณจากการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเป็นอาคารสูง 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง อยู่ในบริเวณวัดทองธรรมชาติ แต่ได้ทำการก่อสร้างเพียง 4 ชั้นเท่านั้น  เนื่องจากงบประมาณก่อสร้างไม่พอ เมื่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเสร็จแล้วใช้ชื่อ   อาคารพุทธชาติมาศธรรมคุณ”   ต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดช่างเป็น  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีโดยใช้ชื่อย่อว่า วช.ธบ.” สังกัด  กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา   ในปีการศึกษา  2537   กรมอาชีวศึกษา   เห็นควรให้วิทยาลัยสารพัดช่าง   ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสถานศึกษาไม่เพียงพอต่อการต้องการของผู้เรียน

การดำเนินงานของวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายสนองนโยบายและแนวคิดในการจัดการศึกษานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการจัดการบริหารการศึกษาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ปี พ.. 2542 ได้ผู้บริหารและครู-อาจารย์ ได้ร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ทั้งด้านอาคาร สถานที่ห้องปฏิบัติการห้องสมุด ห้องประกอบการเรียน การสอนต่าง ๆ และครู-อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพทันต่อเทคโนโลยีใหม่ จนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งทำให้วิทยาลัย ได้รับการยกย่องชมเชยเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดีเป็นสถานศึกษาที่ช่วยบุคคลที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาด้านอาชีพสามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพในทางที่ถูกที่ควรได้ไม่เกิดเป็นปัญหาสังคม

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มีหัวหน้าสถานศึกษา ดำรงตำแหน่ง   ครูใหญ่”   “อาจารย์ใหญ่และปัจจุบันเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการ”   รวมแล้วจำนวน 1คน  มีรายนามดังนี้

ครูใหญ่

.. 2502-2504                       ดร. แนม      บุญสิทธิ์ 

.. 2504-2505                       นายสนั่น      ปัทมะทิน

.. 2505-2506                       นายถวัลย์     ริบประเสริฐ์ 

.. 2506-2507                       นายจรัล       กฤษณะจินดา 

.. 2507-2508                       นายกิตติ       ภมร 

.. 2508-2512                       ดร.ศรีสง่า     กรรณสูตร

.. 2512-2515                       นายไพโรจน์      คลังสิน

อาจารย์ใหญ่

.. 2515-2521                       นายไพโรจน์      คลังสิน

ผู้อำนวยการ

.. 2521-2522                       นายไพโรจน์      คลังสิน

.. 2522-2523                       นายประเสริฐ     นนท์พละ 

.. 2523-2526                       นายประทีป       ปฐมกสิกุล

.. 2526-2540                       นายอัน            ปางพุฒิพงศ์ 

.. 2540-2545                       นายพันธุ์ศักดิ์     โรจนากาศ 

.. 2545-2547                       นางพรพรรณ     สงพะโยม 

.. 2547-2548                       นายอัน      ปางพุฒิพงศ์ 

.. 2549-2551                       นางสาวจริยา     กมุทมาศ 

.. 2551 – 2554                    นางสุทธิวรรณ    กิตินิรันดร์กูล 

.. 2554 – 2554                    นายนเรศ    เจริญศิลป์ 

.. 2554 – 2555                    ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์  คงบุญโสด

พ.. 2555 – 2557                    นายทวีศักดิ์        คิ้วทอง

พ.. 2558 – 2559                    นายสมนึก      พุ่มขุน

ปัจจุบัน                                  นายพิชเชฎฐ์   สุคนธ์

 

Saturday the 3rd. - Joomla Templates