ภาพกิจกรรม

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสตรงกับวันครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเข้าร่วมโครงการ "เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงไทย ร่วมใจเพื่อเยาวชนและครอบครัว บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดการขับร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีคนพันธุ์ R ระดับจังหวัด อาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คลิก

 

 

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนสีผม ยืดผม ดูแลรักษาผม แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 
โครงการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ1 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้นำนักศึกษาเข้าทดสอบจำนวน 9 คน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 คลิก

 

 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วม 4 วิทยาลัยสารพัดช่าง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร คลิก

 

 
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ การอบรมการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันที่ 1- 3 กันยายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองธรรมชาติร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 - 27กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
ท่านเลขาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหลวง คลิก

 

 
กิจกรรมคืนความสุขให้กบคนในชาติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก 

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดดงมูลเหล็กร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสวนอนันต์ คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองนพคุณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดทองนพคุณคลิก

 

 
จัดกิจกรรม "ไหว้ครูและบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม"  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม และห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร   ประจำปีการศึกษา 2557 ณ  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ในวันที่  11 – 15 มกราคม  2557 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ในวันที่ 12 มกราคม 2558 คลิก

 

 

การทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1วิชาช่างเครื่องทำความเย็น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานฯ ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประกวดสุดยอกนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 

"น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิมครั้งที่ 16" พิธีทำบุญตักบาครข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 72 รูป พิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน พิธีกราบสักการะพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา นรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โดย ผู้อำนวยการ สมนึก พุ่มขุน รองฯ ครู และนักศึกษา เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557คลิก

 

 
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ การอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557คลิก

 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 2/57 "เรียนหลักสูตรระยะสั้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ ห่องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกับ บริษัทไทยมีโก้จำกัด สาธิตการบำรุงรักษาเส้นผม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนังร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนัง คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดทองธรรมชาติ คลิก

 

 
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดสุวรรณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 05 - 06 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ คลิก

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตลิก

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) อบรมการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์กันน้ำ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 อ่านต่อ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 คลิก

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมนึก  พุ่มขุน

FANPANGE.TPC

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2053748
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1556
5072
6628
1990959
6628
191345
2053748
Your IP: 125.25.186.11
Server Time: 2015-03-02 07:49:31

ข่าวสารการศึกษา