รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563 การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1-63 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีรณรงค์ป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโครงการพิเศษ เดือนมีนาคม-เมษายน 2563
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2563
เรียนระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

 

            ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง